Agricultural Machinery: Tiller John Deere

Model Minimum working width Main frame width Maximum working width Arrangement option 1 Arrangement option 2 Arrangement option 3
2210 Level Vehicle Lift 40.1 feet 12.2 m - 40.1 ft. 4.6 m - 15 ft. 13.9 m - 45.6 ft. 114.3 mm - 4.5 inch 152.4 mm - 6 inch 228.6 mm - 9 inch
2210 Level Vehicle Lift 34.6 feet 10.5 m - 34.3 ft. 4.6 m - 15 ft. 11.7 m - 38.3 ft. 114.3 mm - 4.5 inch 152.4 mm - 6 inch 228.6 mm - 9 inch
2210 Level Vehicle Lift 23.6 feet 7.2 m - 23.5 ft. 3.7 m - 12 ft. 11.7 m - 38.5 ft. 114.3 mm - 4.5 inch 152.4 mm - 6 inch 228.6 mm - 9 inch
2210 Level Vehicle Lift 20.6 feet 6.2 m - 20.5 ft. 3 m - 10 ft. 8.7 m - 28.5 ft. 114.3 mm - 4.5 inch 152.4 mm - 6 inch 228.6 mm - 9 inch
2210 Floating Hook 46.6 feet 14.2 m - 46.5 ft. 4.6 m - 15 ft. 19.7 m - 64.5 ft. 114.3 mm - 4.5 inch 152.4 mm - 6 inch 228.6 mm - 9 inch
2210 Floating Hook 43.6 feet 13.3 m - 43.5 ft. 3.7 m - 12 ft. 16.9 m - 55.5 ft. 114.3 mm - 4.5 inch 152.4 mm - 6 inch 228.6 mm - 9 inch
2210 Floating Hook 40.11 feet 12.5 m - 40.9 ft. 4.6 m - 15 ft. 13.9 m - 45.6 ft. 114.3 mm - 4.5 inch 152.4 mm - 6 inch 228.6 mm - 9 inch
2210 Floating Hook 34.6 feet 10.5 m - 34.5 ft. 4.6 m - 15 ft. 11.7 m - 38.5 ft. 114.3 mm - 4.5 inch 152.4 mm - 6 inch 228.6 mm - 9 inch
2210 Floating Hook 23.6 feet 7.2 m - 23.5 ft. 3.7 m - 12 ft. 11.7 m - 38.5 ft. 114.3 mm - 4.5 inch 152.4 mm - 6 inch 228.6 mm - 9 inch
200 42.6 feet 13 m - 42.5 ft. 4.6 m - 15 ft. 13.7 m - 45 ft.
200 30 feet 5 Sections 9.1 m - 30 ft. 3 m - 10 ft. 9.1 m - 30 ft.
200 30 feet 3 Sections 9.1 m - 30 ft. 4.6 m - 15 ft. 9.1 m - 30 ft.
200 27.6 feet 8.4 m - 27.5 ft. 3.8 m - 12.5 ft. 12 m - 39.5 ft.
200 20 feet 6.1 m - 20 ft. 3 m - 10 ft. 7.6 m - 25 ft.